Günümüzde; yaratıcı, sorgulayan, kendine güvenen, karşılaştığı problemleri çözebilen, sosyal çocuklar yetiştirmedeki en geçerli yöntem “Etkin Öğrenme Yöntemi”dir. Etkin öğrenme yönteminde; çocuklar, öğrenmede aktif, seçici, karar verici öğretmenler ise teşvik edici öğrenmeyi kolaylaştırıcı konumdadırlar.

Anasınıfımızda en iyi Etkin Öğrenme Metotlarından olan ve tüm dünyada yıllardır başarılı sonuçlarıyla bilinen montesorri günlük yaşam beceriler,i Reggio Emilia Yaklaşımı ve Çoklu Zeka Kuramı uygulanmaktadır.

ÇOKLU ZEKA KURAMI:   

Klasik yaklaşımda zekâ olgusu dil ve matematik yetileriyle sınırlandırılmışken Çoklu Zekâ yaklaşımında insanın birden fazla zekâsı olduğu, bu zekâları insanların hayatları boyunca geliştirebildikleri zekânın kader olmadığı savunulmuştur. Her birey dinamik zekânın eşsiz bir karışımıdır. Zekâların her biri diğerinin arttırılması için kullanılabilir.
Okulumuzda zekâyı eğitime uygularken şu prensiplere dikkat etmekteyiz;

            • Zekâ öğrenilebilir.

            • Her insanın güçlü zekâları vardır.

            • Her insanın zayıf zekâları vardır.

            • Zayıf zekâlar güçlendirilebilir.

            • Kişinin zekâsı parmak izi kadar eşsizdir.

Her yaş grubu için ayrı olarak hazırlanmış olan ders programlarımızda Çoklu Zekâ çalışmalarımıza yönelik kavram çalışmaları ve buna paralel olarak her çocuk için tek tek yaptığımız “Öğrenme Yöntemleri” çalışmaları bulunmakta, çalışmalara uygun uyaranlarla zenginleştirilmiş ortamlardan yararlanılmakta ve bu etkinlikler sırasında çocuklarımızla eğitim uzmanımız bireysel olarak çalışıp dönemlik gelişim gözlem raporları hazırlanmaktadır.
      
Türkçe-Dil Etkinlikleri( Sözel-Dilsel Zekâ)
Kelimelerle düşünme ve ifade etme, kelimelerin anlamını kavrayabilme, şiir okuma, mizah hikaye anlatma, gramer bilgisi, soyut düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi olayları içeren, dili etkili kullanma ve üretme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Okuma-yazma, öykü dinleme ve anlatma becerisini geliştirici etkinlikler, kelime oyunları, drama çalışmaları.

Müziksel ve Ritmik Zekâ
Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler oluşturma becerisidir. Çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Şarkı dinleme, öğrenme ve söyleme müzik aletleri çalma, ritm çalışmaları.

Oyun Etkinlikleri ( Bedensel-Kinestetik Zekâ )
Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut (el-göz) koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fiziksel gelişim (büyük ve küçük kas) etkinlikleri, cimnastik, dans, folklor, parmak boya, hamur-kil-seramik çalışmaları, el-göz koordinasyonunu geliştirici etkinlikler, yaratıcı drama etkinlikleri.

Sanat Etkinlikleri ( Görsel-Mekansal Zekâ )
Resimler, imgeler,şekiller ve çizgilerler düşünme, 3 boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü görsel algı ile ilgili etkinlikler, hayali öykü anlatma, drama, her türlü yaratıcı etkinlikler, resim ve sanatsal etkinlikler.

Fen ve Doğa Etkinlikleri ( Doğa Zekâsı )
Doğadaki bütün canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Her türlü fen ve doğa etkinlikleri, deneyler, proje çalışmaları, geziler.

Drama Çalışmaları ( Kişilerarası Sosyal Zekâ )
Grup içinde işbirliği yapma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu düşünce ve davranışlarını anlama, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Arkadaşlık kurma, liderlik, paylaşma ve sosyalleşmeyle ilgili çalışmalar, Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Mantıksal ve Matematiksel Zekâ )
Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, problem çözme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, bilginin parçaları arasında ilişkiler kurma becerisidir. Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar; Bilmece ve bulmacalar, her türlü problem çözme ile ilgili aktiviteler, deney yapma, araştırma, matematik-sayı ve kavram eğitimi, okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları, fen etkinlikleri, bilgisayar çalışmaları.

Kişisel İçsel Zekâ
İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirme ve kendisi ile ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

Bu alanı geliştirmek için yaptırılacak çalışmalar;
  • Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları,
  • Kendini ifade etme becerileri ile ilgili aktiviteler,
  • Yaratıcı düşünme ile ilgili aktiviteler,
  • Problem çözmeyle ilgili aktiviteler
REGİO  EMİLİA YAKLAŞIMI
 
1970'lerden bu yana anaokulları ve üniversitelerin işbirliği ile rafine edilmiş başarılı bir etkin öğrenme yöntemidir. Bu yöntemin en önemli özelliği; çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş bir ortam sunmasıdır. Ortam; çocuğun farklı kişiler arasında ilişki kurması , hoş bir çevre yaratması, değişimler, etkinlikler ve alternatifler sunması, sosyo-etkin-bilişsel öğrenmenin gelişmesi için potansiyel sağlaması açısından çok önemlidir. Hatta Reggio Emilia okullarında ortam (fiziksel ve sosyal ortam) öğrenmenin kendisidir. Ortam; çocuğun değişik deneyimler yaşayabileceği bir şekilde özenle düzenlenmektedir ve önceden planlanmış grup çalışmaları-atölyeleri (mevcut çocukların ilgi alanları doğrultusunda belirlenmiş) ile çocuğun çevre ile ilgili yeni etkileşimler kurması sağlanmaktadır.

Reggio Emilia yönteminde herkese uygulanan sabit program yoktur. Her çocuğa özel, çocuğun içindeki potansiyeli çıkarmaya yönelik program uygulanır.
Reggio Emilio yönteminde öğretmen, bilgi verici değil, çocuğun yanında yardımcı araştırmacı/öğrenen konumundadır. Asıl görevi; öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde dinlemek, incelemek, soru sormak, grubu yönlendirmek, düşünmeyi dürtüklemek bazen bilinçli olarak olayları provoke etmektir.
Reggio Emilia yaklaşımında aileler eğitimin öğretim etkinliklerinde aktif rol oynarlar. Reggio Emilia okullarında ebeveynler içinde çeşitli konularda eğitim programları vardır.

Reggio Emilia Yaklaşımında Öğretmen;
Reggio Emilia yaklaşımının en önemli özelliği öğretmenlerin “öğrenen” olarak görülmesidir. Öğretmenler her sınıfta eşit haklara sahip bireyler olarak çalışır. Diğer öğretmenler ve personel ile kendi işleri, çocukların işleri hakkında sürekli tartışır ve yorum yapar. Bu karşılıklı alış- veriş, kalıcı, sürekli bir eğitimi ve teorik zenginleşmeyi sağlar. Öğretmenler kendilerini, çocuklarla çalışmalarının dökümanlarını hazırlayan birer araştırmacı olarak algılamaktadırlar. Onlar diğer öğretmenlerle gözlem yaparlar, konuşmaları kaydederler, çocukları kameraya kaydederler. Onlar bütün gözlemlerini diğer öğretmenler ve ailelerle paylaşırlar ve daha sonra öğrencilerin spontane etkinliklerini genişletebilmenin yolunu ararlar. Reggio öğretmenleri çocuklar, ebeveyinler ve diğer görevlilerle birlikte çalışarak çocukların daha önceden bildiklerini ortaya çıkarır. Çocukların ilgi ve yeteneklerine dayanan projeleri hazırlar ve çocukların bu proje konuları ile ilgili bilgi seviyelerini desteklerler.

3. KARAKTER YAKLAŞIMI:
 
Eğitim; Akademik çalışmaların ve başarının yanında, bir bütünsellik içinde çocukların ve gençlerin doğru değerlerle gelişmesini, büyümesini hedeflemelidir. Batı’da karakter eğitimi çocuklara küçük yaşlardan itibaren okullarda verilmektedir.
Anaokulu olarak çocuklarımızın yaşamlarında daha başarılı ve mutlu bireyler olmaları, toplum içinde iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yer alabilmeleri amacıyla karakter eğitimi çalışmaları yapılmakta. Fakat karakter eğitimini bir programını yaparak bir müfredatla, sistemle, bu müfredata eşlik eden etkinliklerle , aile katılımlarıyla, bu eğitimi destekleyen afişlerle,programın sonunda da karakter gecesi düzenleyerek uygulamayı planlamaktayız.
Karakter Eğitimi çalışmalarında amaç; çocuklarımıza tüm sene boyunca etkinlikler yoluyla evrensel yaşam değerlerini öğretmektir. Bu doğrultuda her hafta sınıf ve belirlenen konular ile ilgili değişik etkinlikler etkinlikler yapacaklar. Resimler yaparak, şiir ve hikayeler yazarak ve de drama etkinliklerinde küçük roller alarak konuları özümsemeye başlayacaklar.